Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Realitzem l’Estudi de Seguretat i Salut per les obres d’edificació. Som tècnics competents per fer-ho, ja que som arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers.

Els Estudis de Seguretat i Salut estan formats per una memòria, fitxes de posada en obra de cada ram, plec de condicions, estat d’amidaments, pressupost, detalls gràfics i plànols. Adaptem l’Estudi de Seguretat i Salut a cada tipologia d’obra.

Dibuix de xarxes horitzontals per la protecció de caigudes en altura. Estudi de Seguretat i Salut.
Dibuix de xarxes verticals per la protecció de caigudes en altura. Estudi de Seguretat i Salut.
Dibuix de xarxes verticals tipus forca per la protecció de caigudes en altura. Estudi de Seguretat i Salut.
Xarxes de protecció de caigudes en obra, Seguretat i salut.

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org