Coordinació de Seguretat i Salut

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97, el promotor està obligat a contractar un Coordinador de Seguretat i Salut  en fase de projecte i en fase d’execució de les obres d’edificació. Aquest acostuma a ser un arquitecte o arquitecte tècnic.

L’objectiu del Coordinador de Seguretat durant la fase de projecte, és el d’organitzar reunions de coordinació amb els projectistes. Es realitzen propostes per tal de reduir els riscos durant la futura execució de les obres i durant les tasques de manteniment de l’edifici un cop acabat.

En fase d’execució de les obres, es realitzen reunions de coordinació prèvies a l’inici dels treballs, s’identifiquen tots els agents que intervenen a les obres, es formalitza el llibre d’incidències, s’aproven els Plans de Seguretat i es realitza un control de les empreses i del personal de l’obra.

Durant les obres es realitzen reunions de coordinació de forma periòdica, entre les diferents empreses. També es realitzen inspeccions per identificar els punts febles de la seguretat a l’obra per comprovar que es compleix amb l establert al Pla de Seguretat.

En definitiva, l’objectiu principal de Coordinador de Seguretat i Salut, és el d’evitar els riscos d’accident a l’obra; així com portar un registre de les accions que s’emprenen en aquest sentit.

Xarxes de protecció de caigudes en obra, Seguretat i salut.
Xarxes de protecció en edifici plurifamiliar
Estudi de Seguretat i Salut. Xarxes de protecció de caigudes en obra.

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org