Project Manager

PROJECT MANAGER

Què fa un Project Manager?

La funció del Project Manager aplicada a la construcció, comporta la coordinació i desenvolupament de tot el procés. Les seves funcions son diverses: des d’establir els horaris, controlar les finances i assegurar-se que tothom està fent el que se suposa que ha de fer. En general és el responsable de tenir-ho tot en ordre.

Els serveis d’un Project Manager es poden contractar per dirigir i contractar un projecte de construcció des del principi fins el final. Es pot tractar d’un petit treball de rehabilitació o la construcció d’un edifici sencer. La idea és assessorar i representar al client des de la redacció del projecte arquitectònic, la contractació dels industrials o constructor i la coodinació de les obres.

Barcelona Arquitectura

Diferents fases i treballs del Project Manager

Fase de projecte

En aquesta etapa és bàsic supervisar i controlar que el projecte arquitectònic s’ajusti a les necessitats i possibilitats del client – promotor.

Control econòmic

És molt important fer una bona previsió de tots els costos des del primer moment, per evitar desviacions econòmiques importants i els conseqüents problemes pel promotor. La figura del Project Manager resulta especialment interessant, perquè evitarà desviacions pressupostàries exagerades. També serà el seu aliat en el cas que els contractistes no compleixin amb les seves obligacions o intentin incrementar els costos de la construcció sense justificació. En quant als costos, podem considerar que un sobre cost d’un 5% en la construcció d’un edifici se situaria dins de la normalitat. En casos de promotors particulars es poden donar desviacions que arriben al 40% i en ocasions al 100%, amb el problema que això suposa.

Contractació dels contractistes

A partir d’un comparatiu d’ofertes, es proposen uns industrials o constructors per dur a terme la construcció. Es redacten els corresponents contractes per tal de garantir els interessos del promotor i evitar situacions d’abús per part dels contractistes.

Gestió de la qualitat i la seguretat

És important mantenir una supervisió i control dels materials utilitzats i la seva posada en obra. Unes obres resulten un lloc amb moltes situacions de perill que s’han d’evitar i gestionar.

Control del temps

Es realitza una planificació de les obres i dels treballs previs, per tal d’acotar la durada del procés de construcció i en cas necessari, poder aplicar les penalitzacions oportunes.  Es poden donar casos de semi abandó de les obres per part dels contractistes. La feina del Project Manager seria la d’evitar aquesta situació i si es dona, recomanar les accions necessàries per corregir-la.

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org