Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

iNSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE)

Què és la Inspecció Tècnica de l'Edifici?

És la inspecció tècnica que han de passar tots els edificis d’habitatges amb una antiguitat superior als 45 anys. Ho regula el Decret 67/2015.

Durant la inspecció es revisen tots els elements comuns de l’edifici, com son façanes, patis interiors, cobertes, estructura, instal·lacions comuns i zones comuns. És una inspecció visual que realitza un arquitecte o arquitecte tècnic. No té com a objectiu detectar vicis ocults, encara que es poden detectar símptomes que indiquin possibles patologies ocultes. En aquests casos es prescriuen les proves i assaigs necessaris. Cal accedir a l’interior de al menys el 80% dels habitatges.

Un cop realitzada la inspecció es redacta l’informe tècnic de la inspecció, en el que s’hi descriuen les deficiències detectades. Que poden ser LLEUS, IMPORTANTS, GREUS o MOLT GREUS.

En el cas de deficiències Greus o Molt Greus, significa que algun element de l’edifici o tot l’edifici, comporta un perill per les persones. En aquests casos s’ha de comunicar a l’ajuntament corresponent i s’ha de prendre mesures cautelars per evitar el perill.

Dibuix casa símbol ITE

El Certificat d'Aptitud

S'ha d'obtenir presentant l'informe de la ITE a l'Agència d'Habitatge.

Si l'edifici té deficiències greus o molt greus, s'han de realitzar les obres necessàries per corregir-les. Un cop acabades les obres s'ha de refer la ITE i tornar a tramitar el Certificat d'Aptitud. En cas de deficiències greus o molt greus, s'han de prendre mesures cautelars per garantir la seguretat de l'edifici.

El Certificat d'Aptitud l'emet l'Agència Catalana d'Habitatge i té diferents vigències. Depenent del tipus de defiències:

 • Amb deficiències lleus: vigència durant 10 anys.
 • Si conté deficiències importants: apte provisionalment per 6 anys.
 • Amb deficiències greus o molt greus: apte cautelarment durant 3 anys. Cal haver pres mesures cautelars.

Programa de rehabilitació

S'ha de redactar durant l'any posterior a la ITE i el redacta un tècnic competent.

Es redacta per programar les obres o treballs de rehabilitació necessaris per corregir les deficiències detectades a la ITE S'hi detallen les propostes d'intervenció, les fases o prioritats d'intervenció, i el cost aproximat. També es realitza una planificació financera per fer front a les obres descrites.

Preu de la Inspecció Tècnica dels Edificis

Actualment estem oferint un descompte del 20% sobre les tarifes del barem oficial de la Generalitat de Catalunya. El preu depèn del nombre d'habitatges o entitats*.

Preus amb el descompte del 20% aplicat:

 • Edifici de 4 habitatges el preu és de 495€.
 • Obra de 10 habitatges el preu és de 651€.
 • Edifici de 20 habitatges el preu és de 911€.
 • Edificació de 40 habitatges el preu és de 1.425€.

El preu inclou:

 • Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)
 • Redacció de Informe Tècnic.
 • Visat de l'informe tècnic al Col·legi d'Arquitectes Tècnics (opcional).
 • Tramitació del Certificat d'Aptitud.

* S'entén per una entitat un habitatge, 150 m² de local o 150 m² d'aparcament.

Tramitació d'ajuts

Actualment l'administració pública ofereix programes d'ajuts a la rehabilitació d'edificis amb deficiències greus. Per poder accedir-hi, cal la realització de la ITE. Nosaltres ens podem ocupar de la tramitació d'aquests ajuts i de preparar tota la documentació necessària.

Els ajuts poden arribar al 35% del cost de les obres, honoraris tècnics inclosos. Si es tracta d'una millora d'eficiència energètica, poden ser del 50%.

MÉS INFORMACIÓ


CONTACTE

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org

Torna a Inici