Reparació d'Aluminosi

REPARACIÓ D'ALUMINOSI

Què és l'aluminosi?

La patologia d’aluminosi consisteix en un canvi químic que experimenta el formigó fabricat amb ciment aluminós. D’una banda, provoca un augment de la porositat, fet que redueix la cohesió i la resistència del formigó. D’altra banda, es modifica el pH del formigó, que deixa de protegir l’armadura de l’oxidació. Aquesta s’oxida, de manera que augmenta de volum i trenca el formigó que l’envolta. Per tant, l’aluminosi produeix una disminució de la resistència de l’element estructural i la ruptura d’aquest.

Aquesta patologia és més freqüent en zones on hi ha humitat, ja sigui per filtració de cobertes, pèrdues d’aigua de les instal·lacions o entrades a través de la façana. També l’afavoreix una temperatura alta. Les zones d’un edifici on més es pot donar aquesta patologia és a la primera planta, a la coberta, al soterrani, als banys, als safareigs, a les cuines i als voladissos de façana i balcons.

Què oferim?

El nostre camp de treball abarca des del test d’aluminosi, passant per informes tècnics, projectes de reforç i obres de reparació d’estructures en general. Amb personal propi realitzem l’extracció de mostres de formigó pel seu anàlisi químic, els informes tèncics, els projectes d’intervenció en tot tipus d’estructures, la direcció tècnica de les obres, la coordinació de seguretat, etc. També ens ocupem de la tramitació de permisos d’obres, tramitació d’ajudes a la rehabilitació, etc. De forma que el nostre client no hagi de preocupar-se per res. Oferim un servei integral.

Per l’execució d’obres de reparació estructural, tenim convenis amb els principals fabricants de reforços estructurals de Catalunya. Tenim més de 20 anys d’experiència. Des de l’any 1991 estem treballant en la reparació d’edificis afectats d’aluminosi i altres patologies estructurals.

Reparació d'Aluminosi: Àmbit d'actuació

 • Informes tècnics d’estructures amb patologies.
 • Projectes de reforç estructural en edificis amb aluminosi i altres patologies estructurals.
 • Consultoria tècnica en l’aplicació de les diferents solucions de reforç estructurals existents al mercat.
 • Tramitació de permisos d’obres.
 • Direcció tècnica de les obres.
 • Coordinació de seguretat i salut de les obres.
 • Comparatiu d’ofertes de constructors i industrials.
 • Control econòmic de les obres.
 • Planificació dels treballs.
 • Coordinació de tot el procés, optimitzant els recursos.

El projecte de Reparació d'Aluminosi

1a fase: Estudi del cas

Primer de tot es realitza un estudi exhaustiu de l’estructura de l’edifici, realitzant cales en els elements estructurals, prenent les mostres necessàries. Es realitzen els assajos de laboratori o in situ, que es creguin oportuns en cada cas.

S’estudia el grau de degradació de l’estructura i quines patologies pateix.

Cada tipologia d’estructura pot presentar diferents patologies. En estructures de formigó armat, les mes corrents són l’aluminosi, carbonatació i atac per clorurs. Pel que fa a les estructures d’acer, solen ser provocades per l’oxidació i pèrdua de secció dels seus elements. En fusta, la putrefacció, corc o termites. Etc

De vegades, si el grau de deteriorament és molt important, caldrà apuntalar el sostre. Encara que pugui resultar molest, és imprescindible per evitar riscos per a les persones i les coses, tant dins com fora de l’edifici.

2a fase: Elaboració del projecte

Estarà format per una memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, càlcul de la nova estructura, fotografies, plànols, detalls tècnics i altra documentació necessària.

S’estudien les causes dels danys i es proposen mesures correctores.

Un altre aspecte important, és la prevenció en l’aparició de noves patologies estructurals.

3a fase: Escollir la socució més adequada

Al mercat existeixen diferents sistemes homologats per al reforç d’estructures. En cada cas s’estudia la solució mes adequada. Dependrà del grau d’afectació, facilitat d’accés, tipus d’estructura, altures dels sostres, usos de l’edifici, condicionants econòmics, etc.

Només un tècnic qualificat i amb experiència, pot recomanar la solució idònia.

Els principals fabricants a Catalunya són: UNDO, NOUBAU, Mecanoviga, EXTEND, Cointecs, entre d’altres. Cada fabricant té el seu catàleg de solucions per a diferents casos.

Dibuix de reparació reforç estuctures

Alguns sistemes de Reforç d'Estructures

 • Col·locar una biga d’acer laminat en calent sota la bigueta afectada.
 • Tipus Mecanoviga: biga de xapa d’acer fabricada en varies peces que s’acobla en obra, i que posteriorment s’omple amb un morter especial.
 • Mena Extend: format per tubs d’alumini que s’acoblen en obra i es col·loquen sota les biguetes afectades, retocant amb morter especial.
 • Classe UNDO: dos perfils de xapa plegada de 8 mm, amb forma de de “I”, galvanitzats en calent, que s’acoblen en obra. La bigueta afectada queda dins la nova biga, i es reomple amb morter especial.
 • Tipus Cointecs: format per perfils de xapa d’acer plegada, que s’acoblen en obra i es col·loquen sota les biguetes afectades, retocant amb morter especial.
 • Classe Nou Bau: biga en forma de “U”, de xapa d’acer inoxidable que s’acoblen en obra. La bigueta afectada queda dins la nova biga, i es reomple amb morter especial.

MÉS INFORMACIÓ

DIVISIÓ D'ALUMINOSI
DE BARCELONA ARQUITECTURA

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org