Test d'Aluminosi

TEST D'ALUMINOSI

Què és l'aluminosi?

La patologia d'aluminosi consisteix en un canvi químic que experimenta el formigó fabricat amb ciment aluminós. D'una banda, provoca un augment de la porositat, fet que redueix la cohesió i la resistència del formigó. D'altre banda, es modifica el pH del formigó, que deixa de protegir l'armadura de l'oxidació. Aquesta s'oxida, de manera que augmenta de volum i trenca el formigó que l'envolta. Per tant, l'aluminosi produeix una disminució de la resistència de l'element estructural i la ruptura d'aquest. El Test d'Aluminosi es realitza, precisament, per detectar la presència de ciment aluminós en una estructura de formigó.

Aquesta patologia és més freqüent en zones on hi ha humitat, ja sigui per filtració de cobertes, pèrdues d'aigua de les instal·lacions o entrades a través de la façana. També l'afavoreix una temperatura alta. Les zones d'un edifici on més es pot donar aquesta patologia és a la primera planta, a la coberta, al soterrani, als banys, als safareigs, a les cuines i als voladissos de façana i balcons.

Ampliació de ciment aluminós

El Test d'Aluminosi

El Test d’Aluminosi serveix per detectar la presència de ciment aluminós en una estructura de formigó i saber l’estat de conservació de la mateixa. Existeixen altres patologies del formigó armat que es poden detectar amb aquesta prova.

És molt convenient en operacions de compravenda de vivendes, ja que el valor de mercat por variar en funció del resultat.

Mostres de test d'aluminosi a laboratori

Per la seva realització s’extrau una mostra de formigó de l’estructura del sostre. Es comproven diferents factors sobre la cata oberta. També es realitza una inspecció visual de tota la vivenda o de l’edifici si és el cas. Posteriorment es realitzen ensajos químics al laboratori i juntament amb la información obtinguda durant la inspecció es redacta un informe tècnic interpretant tota la informació obtinguda.

Si es detecten altres patologies diferents a la aluminosi també es reflexen a l’informe. Així mateix es realitza una valoració de la importancia de les patologies i/o lesions detectades.

En el cas de detectar un perill greu a l’estructura es comunica immediatament i es recomanen les mesures de seguretat oportunes.

Què inclou el Test d'Aluminosi?

  • El desplaçament, dins de la província de Barcelona.
  • La extracció d’una mostra inalterada de formigó.
  • La reposició de l’element estructural, amb un morter especial per estructures.
  • Assaig de laboratori pel mètode de l'oxina.
  • Informe tècnic firmat per l’arquitecte tècnic.
  • L’informe explica clarament si existeix ciment aluminós, la patologia d’aluminosi o qualsevol altre patologia de l’estructura del sostre analitzat.
  • A l’informe es notifica si és necessari prendre mesures de seguretat urgents, com apuntalaments o desallotjament de l’edifici.

ADVERTÈNCIA IMPORTANT: En el cas que durant la inspecció l'arquitecte tècnic detecti perill per les persones, hem de notificar-ho immediatament a l'ajuntament o a les autoritats pertinents.

Conclusions

Si la prova d'aluminosi del laboratori dona positiu no vol dir que perilli l'estabilitat de l'edifici. Això només ho pot dir un tècnic especialista.

Moltes vegades sol ser necessari reforçar les zones humides de l'edifici i millorar les impermeabilitzacions, els aïllaments i la xarxa de sanejament.Per això caldrà una inspecció més a fons de l'edifici i la seva estructura i determinar quines intervencions són necessàries redactant un projecte de rehabilitació - reforç. En aquest projecte es determinaran les lesions dels forjats i dels elements estructurals i les accions per corregir-les, així com altres actuacions per protegir l'estructura adequadament.

L'aluminosi no és la única patologia que pot ocasionar lesions a l'estructura d'un edifici.

Reforç Estructural

Avui en dia existeixen molts sistemes de reforç per forjats amb aluminosi. És molt important escollir el sistema que s'adapti millor a cada cas concret.

A Barcelona Arquitectura buscarem el sistema de reforç més apropiat a cada cas, tenint en compte l'estat de les biguetes, l'alçada del sostre, la dificultat d'accés, el cost econòmic de les obres, etc.

Terminis

Un cop extreta la mostra de formigó, tardem uns 5 dies en entregar l'informe tècnic amb els resultats. En cas d'urgència podem tenir els resultats en 2 dies.

Preu del Test d'Aluminosi

El cost de la inspecció de l'edifici, l' extracció de les mostres, els assaigs de laboratori i l'informe de l'Arquitecte Tècnic és de 265€.

En el cas d'extreure i analitzar més d'una mostra de formigó, la mostra es cobrarà a 105€.

MÉS INFORMACIÓ


CONTACTE

DIVISIÓ D'ALUMINOSI
DE BARCELONA ARQUITECTURA


WEB ALUMINOSIs.ORG

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org

Torna a Inici