Direcció d'Execució d'Obra

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA

La direcció d’execució d’obra consisteix en la realització de les visites a l’obra que siguin necessàries per al seu control i correcta execució. En general es sol fer una visita a la setmana, encara que en alguns treballs de més dificultat cal realitzar visites suplementàries. Hi assistirà l’arquitecte tècnic.

Comprovació de factures del constructor, per tal que reflecteixin l’executat realment a les obres, s’ajustin al projecte i es respecti el pressupost signat i les condicions del contracte.

Es prescriuran els controls de qualitat i els assaigs necessaris per comprovar la qualitat dels materials i les partides d’obra. S’emetrà el compliment del programa de control de qualitat.

Es subscriurà el certificat final d’obra i d’habitabilitat.

Arquitecte Tècnic en una obra
Arquitecte a una obra, direcció d'execució d'obra

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org