Direcció d'Obra

DIRECCIÓ D'OBRA

La tasca de Direcció d’Obra es materialitza en les visites a l’obra que siguin necessàries pel seu control, en les que hi assisteix l’arquitecte . El nombre de visites pot variar en funció del tipus d’obra, la seva envergadura i la fase en què es troba. En general es sol fer una visita a la setmana.

S’interpreta el projecte i s’aporten les modificacions de plànols o se’n redacten de nous en cas necessari, amb informacions addicionals que no reflecteixi el projecte.

Al final de les obres es confeccionaran els plànols finals d’obra, reflectint l’estat definitiu de l’edifici. També s’emetrà el certificat final d’obra i d’habitabilitat, per poder tramitar la cèdula d’habitabilitat.

Direcció d'Obra
Arquitecte a una obra, direcció d'execució d'obra

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org