Pla de Seguretat i Salut

PLA DE SEGURETAT I SALUT

A Barcelona Arquitectura podem redactar els Plans de Seguretat i Salut, d’acord al R.D. 1627/97. Estan compostos de memòria, fitxes pel desenvolupament dels treballs, plec de condicions, detalls constructius, pressupost, plànols, etc. Cada Pla de Seguretat i Salut s’adapta a les exigències particulars de cada obra.

També s’ofereix l’assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut a les empreses contractistes. Ens ocupem de donar d’alta el centre de treball. Realitzem visites a les obres, revisem o preparem la documentació tècnica, l’acompanyament a les visites de coordinació de seguretat, etc.

Estudi de Seguretat i Salut. Xarxes de protecció de caigudes en obra.

Preus Pla de Seguretat i Salut (orientativament)

Obres de rehabilitació d'edificis

(En funció del Pressupost d’Execució):

 • P.E.M. fins a 25.000 €:                      230 €
 • P.E.M. fins a 50.000 €:                      280 €
 • P.E.M. fins a 100.000 €:                    380 €
 • P.E.M. fins a 200.000 €:                    480 €
 • P.E.M. fins a 300.000 €:                    750 €
 • P.E.M. fins a 500.000 €:                    900 €
 • P.E.M. fins a 1.000.000€:               1.100 €
Xarxes de protecció en edifici plurifamiliar

Cases unifamiliars

(En funció de la superfície construïda):

 • Fins a 150 m2:                                    230 €
 • Fins a 250 m2:                                    280 €
 • Fins a 400 m2:                                    340 €
 • Fins a 600 m2:                                    450 €
 • Fins a 1.000 m2:                                 650 €

Edificis plurifamiliars

(En funció de la superfície construïda):

 • Fins a 500 m2:                                    450 €
 • Fins a 1 000 m2:                                 650 €
 • Fins a 2.000 m2:                                 750 €
 • Fins a 3.500 m2:                                 850 €
 • Fins a 5.000 m2 :                                950 €
 • Fins a 10.000 m2:                            1.200 €
 • A partir de 10.000 m2:                0,12 €/m2

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org