Reforç Estructural

rEFORÇ ESTRUCTURAL

Reforç Estructural: Àmbit d'actuació

El nostre àmbit d’actuació de Reforç Estructural inclou la coordinació de tot el procés, optimitzant els recursos:

  • Estudi previ de l’edifici.
  • Adopció de mesures cautelars en cas necessari: apuntalaments, xarxes, etc.
  • Presa de mostres i assaig de laboratori.
  • Redacció del projecte.
  • Tramitació de la llicència d’obres.
  • Direcció tècnica de les obres.
  • Coordinació de Seguretat i Salut de les obres.
  • Control econòmic de les obres.
  • Planificació de les obres.

El projecte de Reforç Estructural

1a fase: Estudi del cas

Primer de tot es realitza un estudi exhaustiu de l’estructura de l’edifici, realitzant cales en els elements estructurals, prenent les mostres necessàries. Es realitzen els assajos de laboratori o in situ, que es creguin oportuns en cada cas.

S’estudia el grau de degradació de l’estructura i quines patologies pateix.

Cada tipologia d’estructura pot presentar diferents patologies. En estructures de formigó armat, les mes corrents són l’aluminosi, carbonatació i atac per clorurs. Pel que fa a les estructures d’acer, solen ser provocades per l’oxidació i pèrdua de secció dels seus elements. En fusta, la putrefacció, corc o termites. Etc.

De vegades, si el grau de deteriorament és molt important, caldrà apuntalar el sostre. Encara que pugui resultar molest, és imprescindible per evitar riscos per a les persones i les coses, tant dins com fora de l’edifici.

2a fase: Elaboració del projecte

Estarà format per una memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, càlcul de la nova estructura, fotografies, plànols, detalls tècnics i altra documentació necessària.

S’estudien les causes dels danys i es proposen mesures correctores.

Un altre aspecte important, és la prevenció en l’aparició de noves patologies estructurals.

3a fase: Escollir la solució més adequada

Al mercat existeixen diferents sistemes homologats per al reforç d’estructures. En cada cas s’estudia la solució mes adequada. Dependrà del grau d’afectació, facilitat d’accés, tipus d’estructura, altures dels sostres, usos de l’edifici, condicionants econòmics, etc.

Només un tècnic qualificat i amb experiència, pot recomanar la solució idònia. En ocasions no és així i s’adopten solucions que obeeixen més als interessos del fabricant que a allò que és tècnicament correcte.

Dibuix de reparació reforç estuctures

MÉS INFORMACIÓ

DIVISIÓ D'ALUMINOSI
DE BARCELONA ARQUITECTURA

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org